ข่าวประชาสัมพันธ์


การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ

การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ

                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศให้จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีหลักการว่า   ในกรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมเป็นรายกิจกรรมไป โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รับผิดชอบในกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. รวม ๑๖ กิจกรรม

                    การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศ ไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้กับทีมหุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. จากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้ง ๑๖ กิจกรรม  ใน ๔ ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๕๔ ทีม ซึ่งเป็นทีมหุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ใน ๔ ภูมิภาค จำนวน ๕๔ ทีม (๑ ทีม ประกอบด้วย นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ๓ คน และครูที่ปรึกษา ๑ คน) รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ คน โดยทำการแข่งขันใน ๒๗ รายการแข่งขัน  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไป โดยในปี ๒๕๖๒ การแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีระดับนานาชาติ จะจัดขึ้นในประเทศไทย จำนวน ๓ รายการแข่งขัน ได้แก่ ๑. การแข่งขันหุ่นยนต์ International Robotic Olympiad 2019 ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ๒.การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Game ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และ ๓. การแข่งขันหุ่นยนต์ International Robot Olympiad 2019 ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

              

                   ผลการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

รายการ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

โรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทีมตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ International Robotic Olympiad 2019

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Hand Generator Robot Sled Race (อายุไม่เกิน 12 ปี)

เด็กชายวงศกร  พะละเลิศ

นักเรียน

บ้านคอกม้า

สพป. ชุมพร เขต 1

นายไพฑูรย์  อุ่นอบ

ครูที่ปรึกษาทีม

บ้านคอกม้า

สพป. ชุมพร เขต 1

Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game (อายุไม่เกิน 12 ปี)

เด็กชายติณณ์  เทพพิทักษ์

นักเรียน

เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

สพป. มุกดาหาร

เด็กชายคุณญ์  เทพพิทักษ์

นักเรียน

เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

สพป. มุกดาหาร

เด็กชายกสิณชน  ราชพล

นักเรียน

เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

สพป. มุกดาหาร

นายพงษ์เพชร  จันลาภา

ครูที่ปรึกษาทีม

เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

สพป. มุกดาหาร

Hand Generator Single Motor Robot Appearance Design Competition (อายุไม่เกิน 12 ปี)

เด็กชายอนณ  ฤทธิรณสกุล

นักเรียน

บ้านแหลม

สพป. จันทบุรี เขต 2

เด็กชายลี  ฮง

นักเรียน

บ้านแหลม

สพป. จันทบุรี เขต 2

เด็กชายบุญไท  ยาด

นักเรียน

บ้านแหลม

สพป. จันทบุรี เขต 2

นายสมยศ  ฤทธิรณสกุล

ครูที่ปรึกษาทีม

บ้านแหลม

สพป. จันทบุรี เขต 2

Robot Horse Relay Competition (อายุ 13-19 ปี)

นางสาวกัลย์สุดา  พนาศรีจินดา

นักเรียน

บ้านห้วยน้ำเย็น

สพป. เชียงราย เขต 2

เด็กหญิงเกสรา  โกยเหย่อ

นักเรียน

บ้านห้วยน้ำเย็น

สพป. เชียงราย เขต 2

เด็กหญิงสวรินทร์  วุ่ยยื่อ

นักเรียน

บ้านห้วยน้ำเย็น

สพป. เชียงราย เขต 2

นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน

ครูที่ปรึกษาทีม

บ้านห้วยน้ำเย็น

สพป. เชียงราย เขต 2

Hand Generator Robot Sled Race (อายุ 13-19 ปี)

นายไตรภพ  สัจธรรม

นักเรียน

ปทุมราชวงศา

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

นายณัฐพล  จำปานนท์

นักเรียน

ปทุมราชวงศา

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

นายธีระวัฒน์  แก้วโท

นักเรียน

ปทุมราชวงศา

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

นายดารากรณ์  อัปกาญจน์

ครูที่ปรึกษาทีม

ปทุมราชวงศา

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

Hand Generator Worm Robot Short Distance Run Competition (อายุ 13-19 ปี)

เด็กชายณัฐพล  สิงยะเมือง

นักเรียน

บ้านคอกม้า

สพป. ชุมพร เขต 1

เด็กชายภาณุพงศ์  วรรณนิยม

นักเรียน

บ้านคอกม้า

สพป. ชุมพร เขต 1

นายไพฑูรย์  อุ่นอบ

ครูที่ปรึกษาทีม

บ้านคอกม้า

สพป. ชุมพร เขต 1

Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game (อายุ 13-19 ปี)

นายนทีเทพ  ชัยศิรินทร์

นักเรียน

หนองบัว

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

นายทินภัทร  ทิมโต

นักเรียน

หนองบัว

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

นายรณชัย  ทิมภินันท์

นักเรียน

หนองบัว

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

นายวุฒิชัย  บัวสันเทียะ

ครูที่ปรึกษาทีม

หนองบัว

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

Hand Generator 2 legs Robot Short Distance Run Competition (อายุ 13-19 ปี)

นายพูลพัฒน์  ดอกจันทร์

นักเรียน

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

เด็กชายปารเมศ  นามประเทือง

นักเรียน

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

เด็กชายศุภกฤต  ผดุงศิลป์

นักเรียน

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

นายจรัสเดช  ชัชวาลย์

ครูที่ปรึกษาทีม

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

Hand Generator Robot Backstroke Swimming Competition (อายุ 13-19 ปี)

นายสราวุธ  เครือตาแก้ว

นักเรียน

โพนพิทยาคม

สพม. เขต 23 (สกลนคร)

นายอภิสิทธิ์  อุปติ

นักเรียน

โพนพิทยาคม

สพม. เขต 23 (สกลนคร)

นายนวรัตน์  พรหมจักร

ครูที่ปรึกษาทีม

โพนพิทยาคม

สพม. เขต 23 (สกลนคร)

Robot Basketball Competition Competition (อายุ 13-19 ปี)

นายสุวิจักขณ์  จักวาโชติ

นักเรียน

ร่องคำ

สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

เด็กชายระพีพัฒน์  แดนดงเมือง

นักเรียน

ร่องคำ

สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

เด็กชายอวิรุธ์  บุบผาเทพ

นักเรียน

ร่องคำ

สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

นางสาวยุพดี  ปรีดี

ครูที่ปรึกษาทีม

ร่องคำ

สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

ทีมตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Game

ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Master Programmable Line Tracking (อายุ 7 - 10 ปี)

เด็กชายติณณ์  เทพพิทักษ์

นักเรียน

เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

สพป. มุกดาหาร

 

นายพงษ์เพชร  จันลาภา

ครูที่ปรึกษาทีม

เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

สพป. มุกดาหาร

Junior Programmable Line Tracking (อายุ 11 - 14 ปี)

เด็กชายภูมิพัฒน์  ธรรมนารักษ์

นักเรียน

ราชประชานุเคราะห์ 3

สพป. ชุมพร เขต 2

 

นายสุริยา  ป้อมแดง

ครูที่ปรึกษาทีม

ราชประชานุเคราะห์ 3

สพป. ชุมพร เขต 2

Junior iBEAM Line Tracking (อายุ 11 - 14 ปี)

เด็กชายปารเมศ  นามประเทือง

นักเรียน

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

 

นายจรัสเดช  ชัชวาลย์

ครูที่ปรึกษาทีม

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

Junior Mini Search & Rescue Robot (อายุ 11 - 14 ปี)

เด็กชายสุทธิภัทร  ศรีใสสงค์

นักเรียน

บ้านโกรกลึก

สพป. อุทัยธานี เขต 2

เด็กชายธนสร  ท่าขุมดิน

นักเรียน

บ้านโกรกลึก

สพป. อุทัยธานี เขต 2

เด็กชายดนุพล  ง้อตระกูล

นักเรียน

บ้านโกรกลึก

สพป. อุทัยธานี เขต 2

นางวรณัน  จงหม่อง

ครูที่ปรึกษาทีม

บ้านโกรกลึก

สพป. อุทัยธานี เขต 2

Junior Intelligence Robot (อายุ 11 - 14 ปี)

เด็กชายเกรียงไกร  ศรีพูล

นักเรียน

สวัสดีวิทยา

สพป. ศรีสะเกษ เขต 3

นายธีรพงศ์  จันทรัตน์

ครูที่ปรึกษาทีม

สวัสดีวิทยา

สพป. ศรีสะเกษ เขต 3

Senior Programmable Line Tracking (อายุ 15 - 19 ปี)

นายสุวิจักขณ์  จักวาโชติ

นักเรียน

ร่องคำ

สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

นางสาวยุพดี  ปรีดี

ครูที่ปรึกษาทีม

ร่องคำ

สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

Senior iBEAM Line Tracking (อายุ 15 - 19 ปี)

นายสิทธิชัย  ดีศรี

นักเรียน

เก้าเลี้ยววิทยา

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

นายณัฐิวุฒิ  เพชรถึก

นักเรียน

เก้าเลี้ยววิทยา

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

นายสังสรรค์  แต่งสกุล

ครูที่ปรึกษาทีม

เก้าเลี้ยววิทยา

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

Senior Mini Search & Rescue Robot (อายุ 15 - 19 ปี)

นายบัญชา  พวงพิกุล

นักเรียน

แปลงยาวพิทยาคม

สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

เด็กชายธนกฤต  นาคสวัสดิ์

นักเรียน

แปลงยาวพิทยาคม

สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

นางอังคณา  นาเจริญ

ครูที่ปรึกษาทีม

แปลงยาวพิทยาคม

สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

Senior Intelligence Robot (อายุ 15 - 19 ปี)

นายมนูวิทย์  นาเมืองรักษ์

นักเรียน

ร่องคำ

สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

นายจิรัฏฐ์  ทวีทรัพย์กมล

นักเรียน

ร่องคำ

สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

นายกฤตเมธ  อรัญชัย

นักเรียน

ร่องคำ

สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

นางสาวยุพดี  ปรีดี

ครูที่ปรึกษาทีม

ร่องคำ

สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์)

Junior Robot Gathering (อายุไม่เกิน 14 ปี)

เด็กชายอนันตชัย  จอมแปง

นักเรียน

บ้านน้ำแพร่

สพป. เชียงใหม่ เขต 4

เด็กชายกิตตินันท์  ดอกเขียว

นักเรียน

บ้านน้ำแพร่

สพป. เชียงใหม่ เขต 4

เด็กหญิงนวรัตน์  ปินตา

นักเรียน

บ้านน้ำแพร่

สพป. เชียงใหม่ เขต 4

นายจิรพงษ์  คำปวง

ครูที่ปรึกษาทีม

บ้านน้ำแพร่

สพป. เชียงใหม่ เขต 4

Junior Line Adventure (อายุไม่เกิน 14 ปี)

 

 

 

เด็กชายอนันตชัย  จอมแปง

นักเรียน

บ้านน้ำแพร่

สพป. เชียงใหม่ เขต 4

เด็กชายกิตตินันท์  ดอกเขียว

นักเรียน

บ้านน้ำแพร่

สพป. เชียงใหม่ เขต 4

เด็กหญิงนวรัตน์  ปินตา

นักเรียน

บ้านน้ำแพร่

สพป. เชียงใหม่ เขต 4

นายจิรพงษ์  คำปวง

ครูที่ปรึกษาทีม

บ้านน้ำแพร่

สพป. เชียงใหม่ เขต 4

ทีมตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ International Robot Olympiad 2019

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่               

Junior Underwater (อายุไม่เกิน 14 ปี)

เด็กชายอคิระ  อรรคนิตย์ เจปป์เพเซ่น

นักเรียน

ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)

สพป. มุกดาหาร

เด็กชายตรีรัชชา  วัฏฏานนท์

นักเรียน

ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)

สพป. มุกดาหาร

เด็กชายฐิติภัทร์  เชี่ยวชาญ

นักเรียน

ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)

สพป. มุกดาหาร

นายประยุทธ  สุภาคาร

ครูที่ปรึกษาทีม

ทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)

สพป. มุกดาหาร

Senior Robot Gathering (อายุ 15 -19 ปี)

นายธนากร  หอมหวล

นักเรียน

มัธยมทับทิมสยาม 04

สพม. เขต 33 (สุรินทร์)

นายนิติศักดิ์  อรโมน

นักเรียน

มัธยมทับทิมสยาม 04

สพม. เขต 33 (สุรินทร์)

นายอัษฎาวุธ  แสงดี

นักเรียน

มัธยมทับทิมสยาม 04

สพม. เขต 33 (สุรินทร์)

นายมนตรี  อกอุ่น

ครูที่ปรึกษาทีม

มัธยมทับทิมสยาม 04

สพม. เขต 33 (สุรินทร์)

Senior Line Adventure (อายุ 15 -19 ปี)

นางสาวลดาวัลย์  บัวเพ็ง

นักเรียน

พนมทวนชนูปถัมภ์

สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

 

นางสาวชลธิชา  สีเงิน

นักเรียน

พนมทวนชนูปถัมภ์

สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

นายกิตติศักดิ์  ภุมรินทร์

ครูที่ปรึกษาทีม

พนมทวนชนูปถัมภ์

สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

Senior Underwater (อายุ 15 -19 ปี)

นายนทีเทพ  ชัยศิรินทร์

นักเรียน

หนองบัว

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

นายทินภัทร  ทิมโต

นักเรียน

หนองบัว

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

นายรณชัย  ทิมภินันท์

นักเรียน

หนองบัว

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

นายวุฒิชัย  บัวสันเทียะ

ครูที่ปรึกษาทีม

หนองบัว

สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

Mission Challenge (อายุ 15 -19 ปี)

นายณัฐธัญญนนท์  อภิรชตานนท์

นักเรียน

จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน)

นายรามฤทธิ์  สุดใจ

นักเรียน

จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน)

นายกฤติพงศ์  กระแสร์

นักเรียน

จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน)

นางชลภิรัตน์  แก้วมูล

ครูที่ปรึกษาทีม

จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน)

      

 

 

โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ กำหนดเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการจัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทยที่พร้อมทั้งในด้านความรู้ และทักษะ  การประกอบสร้างหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เพื่อให้สามารถทำภารกิจ แก้ไขปัญหาตามโจทย์การแข่งขันในระดับนานาชาติ  โดย สพฐ. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเป็นผู้สนับสนุนทีมหุ่นยนต์ไทยได้แสดงศักยภาพในเวทีระดับนานาชาติต่อไป
         

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/obecrobot/

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 1818

ติดต่อเรา


Your message has been sent. Thank you!

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.227.233.6
Online อยู่ : 2
วันนี้ 22
เมื่อวานนี้ 47
เดือนนี้ 2,477
ปีนี้ 34,013
รวมทั้งหมด 38,801
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Telephone : (02) 288-5878
Email :
email.innoobec.mm@gmail.com
We're on social networks