ถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

       การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เป็นการจัดการศึกษาตามมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และกำหนดให้การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
และเป็นไปตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ว่า
นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
มาอย่างต่อเนื่อง การจัดทำเอกสารการถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา
ที่ได้รับการอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ในภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน ๕๗ ครอบครัว เพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนเพื่อการศึกษารูปแบบ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ให้กับครอบครัว ผู้ที่สนใจ และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครอบครัว ผู้จัดการศึกษา
คณะผู้จัดทำเอกสาร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารการถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
จะเป็นประโยชน์แก่ครอบครัว ผู้จัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่สนใจจะนำไปพัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อมูล : ถอดบทเรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เผยแพร่โดย : administrator View : 133

ติดต่อเรา


Your message has been sent. Thank you!

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.205.109.82
Online อยู่ : 1
วันนี้ 63
เมื่อวานนี้ 83
เดือนนี้ 1,266
ปีนี้ 35,871
รวมทั้งหมด 40,659
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Telephone : (02) 288-5878
Email :
email.innoobec.mm@gmail.com
We're on social networks