Blog Archives

ทะเบียนรายชื่อผลงานโครงงานระบบสมองกลฝังตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ

ข้อมูลการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สพฐ.

ข้อมูลการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Posted in กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มโครงการพิเศษ

Special Project Unit

คพศ.สนก. by พรชัย ถาวรนาน

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ

ประกาศรับสมัครโควตาพิเศษ…ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดู ฟัง การสอนงานอาชีพแนวใหม่ฟรี

*** (กรณีโรงเรียนที่ส่งผลงานมาแล้ว ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทุกโรงเรียน ไม่ต้องสมัครค่ะ) ***
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. กำหนดจัด Symposium การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น (นวนคร) ถนนพหลโยธินขาออก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การสอนงานอาชีพของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนในโครงการนักธุรกิจน้อยฯ รอบตัดสินชิงชนะเลิศระดับประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกย่องบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
 
ในการนี้ สนก. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโควตาพิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (เบิกค่าพาหนะโดยประหยัด ณ จุดประชุม และสนก.จัดที่พักและอาหารให้) จำนวนไม่เกิน 100 คน

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, ด่วนที่สุด, หนังสือราชการ

ประกาศรับสมัครโควตาพิเศษ…ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดู ฟัง การสอนงานอาชีพแนวใหม่ฟรี

*** (กรณีโรงเรียนที่ส่งผลงานมาแล้ว ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทุกโรงเรียน ไม่ต้องสมัครค่ะ) ***
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. กำหนดจัด Symposium การจัดการเรียนการสอนงานอาชีพโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น (นวนคร) ถนนพหลโยธินขาออก ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การสอนงานอาชีพของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนในโครงการนักธุรกิจน้อยฯ รอบตัดสินชิงชนะเลิศระดับประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกย่องบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
 
ในการนี้ สนก. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโควตาพิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (เบิกค่าพาหนะโดยประหยัด ณ จุดประชุม และสนก.จัดที่พักและอาหารให้) จำนวนไม่เกิน 100 คน

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ

แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และกรณีเรี่ยไร

แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญ

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, หนังสือเวียน

แนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

แนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, หนังสือเวียน

การจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยการศึกษา

การจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานการศึกษา

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ, หนังสือเวียน

แนวทางการดำเนินงาน Zero Waste School

ผังการดำเนินงาน
รูปแบบการ Kick off
การดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE – 2Copy
เอกสาร ตัวอย่าง 3Rs

Posted in กลุ่มโครงการพิเศษ
Translate »