Blog Archives

การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ฯ
ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนทุกสังกัดคัดเลือกนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวทาง www.obecimso.net

โดยแจังให้นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันทุกคนเข้าสอบแข่งขันรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒

Posted in หนังสือราชการ

การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ว1744 (แจ้งคณะทำงาน)
ว1745 (สำหรับโรงเรียนนำเสนอผลงาน วันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2561)
ว1746 (สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2561)

Posted in หนังสือราชการ

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพโครงการนักธุรกิจน้อยฯ อย่างไม่เป็นทางการ (ร่างประกาศดังแนบ)

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ต้องเข้าร่วมนำเสนอและจัดนิทรรศการผลงานฯ ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น จังหวัดปทุมธานี
สำหรับครูเจ้าของผลงาน และครูที่ปรึกษาผลงานนักเรียน (ผลงานละ 1 คน) ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ให้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน พัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพฯ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2561
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Posted in หนังสือราชการ

การขับเคลื่อนโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ

วันที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น.
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี
พร้อมด้วย ผู้บริหารจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ สวนสมเด็จฯ จตุจักร กทม.

โดยได้นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ” ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี นักเรียนมีความสุข เป็นไปตามพระราโชบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ทั้งนี้ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ได้กล่าวชื่นชม สพฐ. ที่ดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

Posted in หนังสือราชการ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Posted in หนังสือราชการ

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบสอง ระดับประเทศ)

หนังสือแจ้ง-ประถม
หนังสือแจ้ง-มัธยม
ประกาศผล
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -1
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -2
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -3
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -4
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -5
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -6
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -7
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -8
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -9

Posted in หนังสือราชการ

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (Asean Youth Leader – AYL)

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (Asean Youth Leader – AYL)

Posted in หนังสือราชการ

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

Posted in หนังสือราชการ

ติดต่อประสานงานการประชุมปฏิบัติการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและรับมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017 (ห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว)

ติดต่อประสานงานการประชุมปฏิบัติการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและรับมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017 (ห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว)
ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรริเวอร์ไซด์ สะพานซังฮี้ กทม. และอาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ.
ติดต่อ – ประสานงาน

คุณนิภาพร ไชยสีมา (ก้อย) โทร. 061-9565572
คุณสุดาพร หลวงนิหาร (สุ) โทร. 086-9376926

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ
Translate »