Blog Archives

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

Posted in หนังสือราชการ

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบสอง ระดับประเทศ)

หนังสือแจ้ง-ประถม
หนังสือแจ้ง-มัธยม
ประกาศผล
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -1
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -2
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -3
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -4
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -5
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -6
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -7
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -8
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ -9

Posted in หนังสือราชการ

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (Asean Youth Leader – AYL)

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (Asean Youth Leader – AYL)

Posted in หนังสือราชการ

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

Posted in หนังสือราชการ

ติดต่อประสานงานการประชุมปฏิบัติการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและรับมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017 (ห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว)

ติดต่อประสานงานการประชุมปฏิบัติการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและรับมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017 (ห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว)
ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ โรงแรริเวอร์ไซด์ สะพานซังฮี้ กทม. และอาคารสำนักงานใหญ่ กฟผ.
ติดต่อ – ประสานงาน

คุณนิภาพร ไชยสีมา (ก้อย) โทร. 061-9565572
คุณสุดาพร หลวงนิหาร (สุ) โทร. 086-9376926

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

การสำรวจความต้องการจำเป็นของโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดคลิกที่นี่
 
 

Posted in ข้อมูล รร.ประชารัฐ, ด่วนที่สุด, ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ

อุบลฯต้นแบบหมู่บ้านช่อสะอาดต้านคอร์รัปชัน สี่แยกข่าวอีสานใต้

Posted in หนังสือราชการ

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ปีที่ ๗)

1.หนังสือนำส่ง สพป.สพม.ว2921 + กำหนดการ
2.ประกาศผลคัดเลือกโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
3.ประกาศผลคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข หน้า 1-109
4.ประกาศผลคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข หน้า 110-215
5.คำชี้แจง + แบบตอบรับ

Posted in หนังสือราชการ

ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับหน่วยงานภายในส่วนกลาง

ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับหน่วยงานภายในส่วนกลาง

Posted in คำสั่ง

สพฐ. ที่ 1549/2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน “โรงเรียนปลอดขยะในสถานศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2561

สพฐ. ที่ 1549/2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน “โรงเรียนปลอดขยะในสถานศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted in คำสั่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
Translate »