Blog Archives

เอกสารเผยแพร่ในโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เรียนรู้สู่เส้นทางอาชีพ นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

การสอนงานอาชีพสู่ความเป็นเลิศนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ถอดบทเรียนความสำเร็จการจัดการเรียนรู้งานอาชีพ โครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (2553 – 2556) : เส้นทางการพัฒนาสู่ความสำเร็จ

Posted in เอกสาร/สิ่งพิมพ์

คู่มือการเข้าใช้คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก สำหรับองค์กรและหน่วยงานภายนอก (ฉบับย่อ)

ดาวน์โหลดคู่มือการเข้าใช้คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก สำหรับองค์กรและหน่วยงานภายนอก (ฉบับย่อ)

Posted in ข่าวสารโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, ประชาสัมพันธ์, เอกสาร/สิ่งพิมพ์

คู่มือการใช้คลังเมนูสนับสนุนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก สำหรับโรงเรียนนำร่อง (ฉบับย่อ)

ดาวน์โหลดคู่มือการเข้าใช้คลังเมนูกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขององค์กรและหน่วยงานภายนอก สำหรับโรงเรียนนำร่อง (ฉบับย่อ)

Posted in กลุ่มงานภายใน, ข่าวสารโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, ดาวน์โหลด, ประชาสัมพันธ์, เอกสาร/สิ่งพิมพ์

แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ดาวน์โหลด แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

Posted in ประชาสัมพันธ์, หนังสือราชการ, เอกสาร/สิ่งพิมพ์

พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลจากการศึกษาพิเศษถึงการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ดาวน์โหลด

Posted in กลุ่มงานภายใน, กลุ่มโครงการพิเศษ, เอกสาร/สิ่งพิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม..

13 likes, 0 comments1 day ago

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

1 likes, 0 comments2 days ago

Photos from Innoobecgoth's post

(18 กันยายน 2561) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา..

12 likes, 1 comments2 days ago

Micro:bit Thailand

4 likes, 0 comments5 days ago

Photos from Innoobecgoth's post

วันที่ 14 กันยายน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษามอบหมายให้..

15 likes, 0 comments6 days ago

Translate »