Blog Archives

การดำเนินการได้มาของผู้ทรงคุณวุฒิ

การดำเนินการได้มาของผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสพฐ.ขอให้ท่านเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.สพม. 42 ราย สพป.จำนวน 4 ด้าน ด้านละ 41 ท่าน

Posted in กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา, กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา, กลุ่มโครงการพิเศษ, จาก สพร., ดาวน์โหลด, ด่วนที่สุด, หนังสือเวียน

การประชุมผู้บริหารระดับสูง

การประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ.กำหนดการประชุมในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ห้องประชุม สพฐ.๑ อาคาร สพฐ.๔ ชั้น ๒

Posted in กลุ่มงานภายใน, กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา, กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา, กลุ่มโครงการพิเศษ, จาก สอ., ดาวน์โหลด, ด่วนที่สุด, บุคลากร สนก., หนังสือเวียน

ประกาศรับสมัคร

สนผ.สพฐ.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานธุรการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานธุรการ

Posted in กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา, กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา, กลุ่มโครงการพิเศษ, จาก สนผ., ดาวน์โหลด, หนังสือเวียน

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 58 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Posted in กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา, กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา

การประชุมผู้บริหาร

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ แจ้งทุกลุ่มทราบ หากมีข้อมูลที่จะเข้าชี้แจงในการประชุม ขอให้จัดส่งกลุ่ม บริหารทั่วไป ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558การประชุมผู้บริหาร

Posted in กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา, กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา, กลุ่มโครงการพิเศษ, จาก สนผ.

การปรับปรุงแผนปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมของ สพฐ.ในรอบ ๖ เดือนหลัง ไตรมาสที่ ๓-๔ (ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘)

เพื่อเป็นการยืนยันว่าสำนัก/หน่วยงานจะดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือจะปรับเป็นโครงการ/กิจกรรมใหม่ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยจัดส่งให้ สนผ.ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Plan.obec@hotmail.com พร้อมเอกสารภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้รูปแบบอักษรไทยสารบรรณ ขนาดตัวอักษร ๑๔ เพื่อได้รวบรวมรายงาน รมช.(พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ต่อไป
ดาวน์โหลด

Posted in กลุ่มงานภายใน, กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา, กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา, กลุ่มโครงการพิเศษ, จาก สนผ., หนังสือเวียน

ผลการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning: CBL) ” รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21  
หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning: CBL) ” รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
ดาวน์โหลดได้ที่  รายชื่อ CBL รุ่น 3 
หมายเหตุ: แจ้งผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน โปรโเตรียมอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ มาด้วย  
                   และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการฯ ได้ที่

Posted in กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning: CBL) ” รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21  
หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning: CBL) ” รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
ดาวน์โหลดได้ที่  รายชื่อ CBL รุ่นที่ 2
หมายเหตุ: แจ้งผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน โปรโเตรียมอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ มาด้วย              

Posted in กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน คร้้งที่ ๒

โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๒

Posted in กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนบ้านเสิงสาง

นางสาวสมพร  สามทองกล่ำ  หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
นิเทศ  ติดตาม  พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะรุ่นเยาว์ โรงเรียนบ้านเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
 

Posted in กลุ่มงานภายใน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
Translate »