Blog Archives

ข้อมูลการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สพฐ.

ข้อมูลการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Posted in กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มโครงการพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559

ประชาสัมพันธ์
เรื่องการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559
 _____________

ปฎิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559
และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2559   >>ดาวน์โหลด<<
ใบสมัครสอบแข่งขัน >>>ดาวน์โหลด<<<
หลักสูตรการแข่งขัน >>>ดาวน์โหลด<<<
******************

Posted in กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, ประชาสัมพันธ์

การดำเนินการได้มาของผู้ทรงคุณวุฒิ

การดำเนินการได้มาของผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสพฐ.ขอให้ท่านเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.สพม. 42 ราย สพป.จำนวน 4 ด้าน ด้านละ 41 ท่าน

Posted in กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา, กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา, กลุ่มโครงการพิเศษ, จาก สพร., ดาวน์โหลด, ด่วนที่สุด, หนังสือเวียน

การประชุมผู้บริหารระดับสูง

การประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ.กำหนดการประชุมในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ห้องประชุม สพฐ.๑ อาคาร สพฐ.๔ ชั้น ๒

Posted in กลุ่มงานภายใน, กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา, กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา, กลุ่มโครงการพิเศษ, จาก สอ., ดาวน์โหลด, ด่วนที่สุด, บุคลากร สนก., หนังสือเวียน

ประกาศรับสมัคร

สนผ.สพฐ.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานธุรการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานธุรการ

Posted in กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา, กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา, กลุ่มโครงการพิเศษ, จาก สนผ., ดาวน์โหลด, หนังสือเวียน

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 58 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Posted in กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา, กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา

การประชุมผู้บริหาร

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ แจ้งทุกลุ่มทราบ หากมีข้อมูลที่จะเข้าชี้แจงในการประชุม ขอให้จัดส่งกลุ่ม บริหารทั่วไป ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558การประชุมผู้บริหาร

Posted in กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา, กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา, กลุ่มโครงการพิเศษ, จาก สนผ.

การปรับปรุงแผนปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมของ สพฐ.ในรอบ ๖ เดือนหลัง ไตรมาสที่ ๓-๔ (ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘)

เพื่อเป็นการยืนยันว่าสำนัก/หน่วยงานจะดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือจะปรับเป็นโครงการ/กิจกรรมใหม่ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยจัดส่งให้ สนผ.ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Plan.obec@hotmail.com พร้อมเอกสารภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้รูปแบบอักษรไทยสารบรรณ ขนาดตัวอักษร ๑๔ เพื่อได้รวบรวมรายงาน รมช.(พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ต่อไป
ดาวน์โหลด

Posted in กลุ่มงานภายใน, กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา, กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา, กลุ่มโครงการพิเศษ, จาก สนผ., หนังสือเวียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ สายที่สอง และรอบสามค่ายวิชาการ (ตามคุณสมบัติ ข้อ 1.4.2 และ 3.2)

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครสอบ สายที่สอง ดังนี้การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รายการเพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2557– คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 4-6)– คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา– วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 4-6)การแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556 (สสวท)– คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 6)– วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ 6)รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วม รอบสามค่ายวิชาการ ดังนี้
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557

Posted in กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

สพฐ. รับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีพ.ศ. 2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
วิชาที่เปิดรับสมัครสอบ
                        - วิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา 
                        – วิชาคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
             

Posted in กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
Translate »