Blog Archives

ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙

ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙

Posted in กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “กลยุทธ์การค้าและการลงทุนตลาดประเทศคู่เจรจาอาเซียน”

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การค้าและการลงทุนตลาดประเทศคู่เจรจาอาเซียน

Posted in กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร

การดำเนินการได้มาของผู้ทรงคุณวุฒิ

การดำเนินการได้มาของผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสพฐ.ขอให้ท่านเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.สพม. 42 ราย สพป.จำนวน 4 ด้าน ด้านละ 41 ท่าน

Posted in กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา, กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา, กลุ่มโครงการพิเศษ, จาก สพร., ดาวน์โหลด, ด่วนที่สุด, หนังสือเวียน

การประชุมผู้บริหารระดับสูง

การประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ.กำหนดการประชุมในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ห้องประชุม สพฐ.๑ อาคาร สพฐ.๔ ชั้น ๒

Posted in กลุ่มงานภายใน, กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา, กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา, กลุ่มโครงการพิเศษ, จาก สอ., ดาวน์โหลด, ด่วนที่สุด, บุคลากร สนก., หนังสือเวียน

ประกาศรับสมัคร

สนผ.สพฐ.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานธุรการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานธุรการ

Posted in กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา, กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา, กลุ่มโครงการพิเศษ, จาก สนผ., ดาวน์โหลด, หนังสือเวียน

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 58 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Posted in กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา, กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา

การประชุมผู้บริหาร

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ แจ้งทุกลุ่มทราบ หากมีข้อมูลที่จะเข้าชี้แจงในการประชุม ขอให้จัดส่งกลุ่ม บริหารทั่วไป ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558การประชุมผู้บริหาร

Posted in กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา, กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา, กลุ่มโครงการพิเศษ, จาก สนผ.

การปรับปรุงแผนปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมของ สพฐ.ในรอบ ๖ เดือนหลัง ไตรมาสที่ ๓-๔ (ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘)

เพื่อเป็นการยืนยันว่าสำนัก/หน่วยงานจะดำเนินโครงการ/กิจกรรมเดิมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือจะปรับเป็นโครงการ/กิจกรรมใหม่ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยจัดส่งให้ สนผ.ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Plan.obec@hotmail.com พร้อมเอกสารภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้รูปแบบอักษรไทยสารบรรณ ขนาดตัวอักษร ๑๔ เพื่อได้รวบรวมรายงาน รมช.(พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ต่อไป
ดาวน์โหลด

Posted in กลุ่มงานภายใน, กลุ่มบริหารทั่วไป, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา, กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้, กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา, กลุ่มโครงการพิเศษ, จาก สนผ., หนังสือเวียน

ประชาสัมพันธ์งาน “สพฐ.ก้าวไกล นำการศึกษาไทยสู่อาเซียน”

วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557
ห้องวายุภักษ์ 2-4 และศูนย์ประชุมวายุภักษ์ (อาคารทรงกลม)
โรงแรมเซ็นทรา  ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.  ระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น.

ภายในงานอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมเพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาไทยให้ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมร่วมฟังเสวนาให้หัวข้อ
“การศึกษาไทยในเวทีอาเซียน” และเสวนาในหัวข้อ “ความพร้อมเด็กไทยสู่เวทีอาเซียน”
พร้อมร่วมชม “นิทรรศการและร่วมสนุกกับกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้” ในเรื่องราวของการศึกษาไทยสู่อาเซียน และสนุกกับกิจกรรมสาระมากมาย
 
หนังสือประชาสัมพันธ์ และเชิญ ผอ. เขต หรือ ผู้แทน เข้าร่วมงาน   ดาวน์โหลดที่นี่
หนังสือประชาสัมพันธ์ และเชิญ ผอ. รร. มาตรฐานสากล เข้าร่วมการเสวนา   ดาวน์โหลดที่นี่
 
 

Posted in กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร

การจัดการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 ระดับภูมิภาค

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการการจัดการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2                     ระดับภูมิภาค
ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2557  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระดับภูมิภาค ดังนี้่
1. ภาคกลางและตะวันออก : จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2557
2. ภาคเหนือ : จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม

Posted in กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
Translate »