จดหมายข่าว สนก. ฉบับที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โหลดจดหมายข่าวได้ที่นี่

Posted in News Letter

Leave a Reply

ข่าวประชาสัมพันธ์

Photos from Innoobecgoth's post

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ..

1 likes, 0 comments1 hour ago

OBECYoungInventor

5 likes, 0 comments2 hours ago

Photos from Innoobecgoth's post

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (กลุ่ม วคส.) ร่วมกับมูลนิธิเปรม..

8 likes, 0 comments4 hours ago

ข้อมูลบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 2 (1,246 โรงเรียน)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..

0 likes, 0 comments5 hours ago

การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชารัฐของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ..

4 likes, 0 comments7 hours ago

Translate »