จดหมายข่าว สนก. ฉบับที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โหลดจดหมายข่าวได้ที่นี่

Posted in News Letter

Leave a Reply

Translate »