ความเป็นมา

                  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 ได้กำหนด
สิทธิของผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การจัดการศึกษา
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งผู้ซึ่ง
มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมการสื่อสารและ
การเรียนรู้ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้ซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดการศึกษา
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ดำเนินการวิจัย
พัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในขอบข่ายภาระหน้าที่ของ
สำนัก เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่ม 4 ด้าน คือ

1) โอกาสเข้าถึงทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียม เนื่องจากความเป็นเลิศมักจะกระจุกตัวอยู่ในเมือง แต่
นักเรียนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในชนบท มีฐานะยากจน สำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ โรงเรียนในฝัน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัด
ทรัพยากรอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกอำเภอ ทั่วประเทศ

2) โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อที่นักเรียนและผู้ปกครองจะได้คลาย
ความกังวลในเรื่องทุนการศึกษา โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ จึงถูกออกแบบมาให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน บ่มเพาะนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสบการณ์ด้านอาชีพ การหาแหล่งทุน การ
ดำเนินการด้านธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีคุณธรรมเหมาะสมกับวัย

3) โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ นักเรียนทุกคนสามารถ
เติบโตได้ในโลกที่เป็นจริง การเรียนรู้บนการทำกิจกรรม (Activity-Based
Learning) การฝึกทักษะการวิจัย สร้างวัฒนธรรมวิจัยในโรงเรียน ให้นักเรียน
พัฒนาการคิด และมีเครื่องมือการค้นหาความรู้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อคุณภาพการศึกษาดีขึ้น

4) โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดยครอบครัว เริ่มตั้งแต่การอนุญาตจัดการศึกษา แผนการจัดการศึกษา การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผลตามสภาพจริง การจัดทำรายงานผล
การออกเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา และสิทธิในสิทธิประโยชน์ของผู้เรียน

สำหรับกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษาใช้แนวคิดการแข่งขันเพื่อพัฒนานวัตกรรมและศักยภาพผู้เรียน
โดยจัดให้มีการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องบินเครื่องร่อน และหุ่นยนต์ พร้อมกับสร้าง
หลักสูตรพัฒนาผู้เรียน จัดเข้าค่ายวิชาการ ให้มีความสามารถสูงกว่ามาตรฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาพัฒนาโครงการให้กับยุวชนวัยเรียนทุกกลุ่ม

ให้มีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

โดยมีโครงการสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาด้านการเรียนการสอน ศิลปะวิธี

จัดการเรียนการสอนแนวใหม่เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สอดคล้องตาม
แนวคิดการสอนศิลปะขององค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก การพัฒนานวัตกรรมการสอนและประเมินผลที่เน้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และเสริมสร้างคุณธรรมโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือ
และการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการ
ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่ชุมชน สังคม ชะลอความเสื่อมทรามของศีลธรรมของ
คนในสังคม

Translate »