สื่อและนวัตกรรมของ สนก.

ตามนโยบาย รมว.ศธ. “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

การปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะมีการปรับปรุงทั้งหลักสูตรระยะเร่งด่วน คือ การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน และการปฏิรูปหลักสูตรทั้งระบบ โดยคำนึงถึงกรอบทิศทางการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่จะต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนแม่บทเทคโนโลยี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีตัวชี้วัดที่สำคัญคือ ผลสอบ O-NET รวมทั้ง NT และ PISA โดยนำงานวิจัยหลักสูตรมาใช้เพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาหลักสูตรด้วย

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ทำคู่มือและเสนอกิจกรรมโดยให้โรงเรียนได้ ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมในเว็บไซต์ สนก. ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่านช่วยนำเสนอหนังสือ สื่อ เอกสาร เพื่อนำเสนอในเว็บไซต์ สนก. โดยดำเนินการให้ข้อมูลและอัพโหลดไฟล์ตามฟอร์มออนไลน์ ด้านล่างนี้

 

รายชื่อสื่อ นวัตกรรม ของ สนก.
  • 1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) (รายการที่ 1-3) 2. สร้างเสริม สมรรถนะและการเรียนรู้ (รายการที่ 4-8) 3. สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม (รายการที่ 9-12) 4. สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต (รายการที่ 13-16)
Translate »