งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนกันทรารมณ์

ให้นักเรียนคลิกเข้าดำเนินการทั้ง 2 ข้อนี้

1. ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล

2. ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 1/2563